"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

RAPORT FINAL al concursului pentru promovarea pe postul MUNCITOR, Studii M- II , la postul de MUNCITOR Studii M-I - pe perioada NEDETERMINATA

     RAPORT FINAL al concursului pentru promovarea pe postul MUNCITOR, Studii M- II , la postul de MUNCITOR Studii M-I - pe perioada NEDETERMINATA încheiat astăzi 29.09.2021, de către comisia de examinare a candidatului înscris la concursul pentru pentru promovarea pe postul MUNCITOR, Studii M- II, la postul de MUNCITOR Studii M-1 pe perioada NEDETERMINATA, cu ocazia întocmirii raportului final. 

     În conformitate cu prevederile art. 30, al.(7) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs a procedat la întocmirea raportului final al concursului.
     Secretarul comisiei de concurs informează membrii comisiei de concurs de faptul că pe parcursul perioadei de depunere a contestaţiilor nu s-au înregistrat contestaţii din partea candidatului participant şi se poate trece la întocmirea raportului final.
     Pe baza rezultatelor celor două probe, candidatul ce a susţinut ambele probe, situaţia acesteia se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Candidat Post vacant Probă scrisă Probă practică Interviu Punctajul obtinut Rezultatul
1 TESCAN SORIN MUNCITOR I

100

puncte

100

puncte

100

puncte

300

puncte

ADMIS