"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

RAPORT FINALal concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor

     RAPORT FINAL al concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor incheiat astazi 07.01.2019, de catre comisia de examinare a candidatilor inscrsi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor, cu ocazia intocmirii raportului final in conformitate cu prevederile art. 30, al.(7) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile ulterioare, comisia de concurs a procedat la intocmirea raportului final al concursului.

Secretarul comisiei de concurs informeaza membrii comisiei de concurs de faptul ca pe parcursul perioadei de depunere a contesta1iilor nu s-au inregistrat contesta1ii din partea candida1ilor participan1i i se poate trece la intocmirea raportului final.

  Pe baza rezultatelor celor dona probe, cei candidatii ce au sustinut ambele probe, situatia acestora se prezinta astfel:

Nr.crt. CANDIDAT POST VACANT PROBA SCRISA PROBA PRACTICA INTERVIU PUNCTAJUL OBTINUT REZULTATUL
1 GORIN NICOLETA Muncitor spalatorie I 60 puncte 80 puncte 90 puncte 230 puncte ADMIS
2 STILPEANU COSTEL Muncitor calificat I 100 puncte 100 puncte 100 puncte 300 puncte ADMIS
3 MOLDOVEANU MARIAN Muncitor calificat I 90 puncte 100 puncte 100 puncte 290 puncte RESPINS
4 VLAD MARIAN Muncitor spalatorie I ABSENT ABSENT ABSENT - -