"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

RAPORT FINAL al concursului pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor I

DOCUMENTUL AICI

 

RAPORT FINAL
al concursului pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor I
încheiat astăzi 28.02.2020, de către comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor, cu ocazia întocmirii raportului final

 

     În conformitate cu prevederile art. 30, al.(7) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs a procedat la întocmirea raportului final al concursului.
     Secretarul comisiei de concurs informează membrii comisiei de concurs de faptul că pe parcursul perioadei de depunere a contestaţiilor nu s-au înregistrat contestaţii din partea candidaţilor participanţi şi se poate trece la întocmirea raportului final.
Pe baza rezultatelor celor două probe, cei 5 ( cinci) candidaţi, situaţia acestora se prezintă astfel:

 

nr.

crt

Candidat

Post

vacant

Proba

practica

Interviu

Punctajul

obtinut

Rezultatul
1

MARTIN

MIRELA

Îngrijitor 86 puncte

89,5

puncte

87,75 ADMIS
2 DAMIAN NICOLETA Îngrijitor 65,5 puncte

45,5

puncte

55,50 RESPINS
3 TUDOR MIHAELA Îngrijitor

69

puncte

ABSENT ABSENT RESPINS
4

DUMITRACHE

ELENA

Îngrijitor

74,5

puncte

68,5

puncte

71,50 RESPINS
5

STEFAN

FLORENTINA

Îngrijitor

65

puncte

ABSENT ABSENT RESPINS