"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

PNRAS

ANUNȚ- 30 octombrie 2023

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂU  este beneficiar al proiectului PNRAS din cadrul PNRR  începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani. Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:

-        numărul de elevi aflați în situație precară - 30%;

-        atitudinea negativă față de învațătură și muncă;

-        dezorganizarea familiei;

-        modelul educațional oferit de părinți și frați;

-        necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.

 

Stimată doamnă/ Stimate domnule,

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂUimplementează, in calitate de beneficiar, proiectul Reducerea abandonului școlar la Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter” Buzău, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

 

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

              

Nr. Crt.

Produse

UM

Cantitate

1.

Servicii de catering (pachet masă caldă)

buc

685

 

 

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

 

Denumirea serviciilor:Servicii de catering (pachet masă caldă)

Descriere:  Pachet de masă caldă elevi poate avea conținut diferit conținând:

-              Pâine sau batoane / chifle / baghete 75-125 g

-              Produse din carne (grătar/ șnițel de curcan/de pui etc.)

-              Legume crude (castravete / ardei / salată ) 50 – 70 g

Detalii specifice şi standarde tehniceminim acceptate de către Beneficiar:

-              Pachetele de masă caldă pentru elevi vor fi distribuite de către Prestator la sediul instituției: Aleea Școlilor, nr. 1, Buzău

-              Produsele vor fi ambalate și etichetate nutrițional conform HG. 106/2002

-              Alimentele se vor păstra în condiții corespunzătoare până la distribuire.

-              Firma prestatoare își va aproviziona materia primă folosită pentru pregătirea      mesei calde cu autovehicule autorizate și va avea obligația de a păstra ca probă timp de 48 ore, în frigider, separat de celelalte alimente, un grătar/șnițel de pui și un desert identic cu cel din pachetul distribuit.

    - În conformitate cu Legea 123/2008 și Ord. 1563/2008 alimente pentru pachetul destinat mesei calde elevilor nu vor avea:

- conținut peste 300kcal/unitate de vânzare

- conținut de grăsimi peste 20g / 100g produs

- conținut de zahăr peste 15g /100g produs

- conținut de sare peste 1,5 g/ 100g produs

Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar

1.            Toate alimentele trebuie să respecte un termen de garanție de minim 3 zile de la data livrării. La solicitarea expresă a autorității contractate, ofertantul are obligația de a prezenta xerocopii după documentele legale de achiziționare a produselor livrate sub forma de alimente (facturi fiscale, avize e însoțire a mărfii, certificate sanitar-veterinare, declarații de conformitate, certificate de calitate, alte avize, etc.

2.            Recepția și controlul produselor se va face vizual și pe bază de proces verbal, de către o persoană desemnată de achizitor. În cazul în care, la recepție, se constată că unele dintre produsele furnizate nu sunt conforme cu specificațiile tehnice menționate în ofertă se va proceda la înlocuirea acestora. Toate cheltuielile ocazionate de această situație vor fi suportate de către furnizor.

3.            Facturarea produselor livrate se va face în baza: proceselor verbale de recepție și a comenzilor transmise de beneficiar.

Tariful (prețul) unitar pentru furnizarea de pachete masă caldă rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului de servicii.

Durata serviciilor

61 zile

Firma trebuie să dețină :

1. Autorizația mijlocului de transport pentru transport alimente.

2. Certificat de calitate /conformitate pentru alimente.

3. Buletin de analize fizico-chimice ale alimentelor furnizate/livrate.

4. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte domeniul de activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

 

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa:  Aleea  Școlilor, nr. 1, Județul  Buzău

Telefon/Fax:  0238/422824  /  0238/718934

E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact:  Cîrlan Elena

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

 

Preţul total ofertat trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie finală:  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂU Aleea  Școlilor, nr. 1, Județul  Buzău. Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil).

 

Livrarea se efectuează în cel mult 3 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

 

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie.

 

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

Vă informăm asupra:(i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

 

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

 

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de03.11.2023.

 

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de 2  zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

 

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 61 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

                             

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.