"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

PNRAS

ANUNȚ -27.12. 2022

DOCUMENTUL AICI

 

   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂUeste beneficiar al proiectului PNRAS din cadrul PNRR începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani. Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:

-        numărul de elevi aflați în situație precară - 30%;

-        atitudinea negativă față de învațătură și muncă;

-        dezorganizarea familiei;

-        modelul educațional oferit de părinți și frați;

-        necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.

 

    Stimată doamnă/ Stimate domnule,

   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂUimplementează, in calitate de beneficiar, proiectul           Reducerea abandonului școlar la Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter” Buzău, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

 

Nr. Crt.

Descrierea serviciilor

UM

Cantitate

1.

Abonament platformă digitală pentru îmbunătățirea performanțelor școlare 2022-2023

Buc.

1

2.

Abonament platformă digitală pentru îmbunătățirea performanțelor școlare 2023-2024

Buc.

1

3.

Abonament platformă digitală pentru îmbunătățirea performanțelor școlare 2024-2025

Buc.

1

 

 

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

Denumirea serviciilor: Abonament platformă digitală pentru îmbunătățirea performanțelor școlare__

Obiectivul serviciilor:_

Activități

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, prestatorul va realiza următoarele activități:

Teste standardizate la Limba Romana, Matematica si Istorie în vederea realizării:

Activități de intervenție; testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare;

Activități de predare-învățare-evaluare: utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback;

Formarea cadrelor didactice și a echipei de management în vederea utilizării platformei.

Livrabile

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, prestatorul va trebui să transmită următoarele livrabile:

Raport individual pentru fiecare elev testat, cu diagnostic inițial, raport de progres dupa testarea succesiva si feed-back.

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor

36 de luni - întreaga durata a proiectului

Locație: Online

Raportare

Rapoarte individuale pentru fiecare elev testat, in timp real, aflate permanent la dispoziția profesorului de clasa sau a directorului, in platforma Brio.ro_

Facilități oferite de Beneficiar

Instruirea cadrelor de specialitate in folosirea platformei

Înscrierea in platforma pe baza informațiilor primite de la scoală (nume/prenume/adresa individuala de e-mail)

Suport tehnic online

Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Prestator pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Prestatorul va transmite toată această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Aleea Școlilor, nr. 1, Județul Buzău

Telefon/Fax: 0238/422824 / 0238/718934

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Persoană de contact: Cîrlan Elena

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie finală: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAS SOTER” BUZĂU Aleea Școlilor, nr. 1, Județul Buzău. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult 15 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

     Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

     Vă informăm asupra:(i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

     Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

     Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e­mail sau fax, până cel târziu la data de 13.01.2023.

     Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

     Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

     Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.