"IOLANDA BALAŞ SOTER" - Buzau

Liceul cu Program Sportiv

RAPORT FINAL 18.03.2022

   RAPORT FINAL încheiat astăzi 18.03.2022 de catre comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la examenul de promovare pentru transformarea postului de secretar, studii M, grad profesional IA, în secretar studii S, grad profesional III

   În conformitate cu prevederile art. 30, al.(7) din H.G. nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare, comisia de concurs a procedat la întocmirea raportului final al concursului.
   Secretarul comisiei de concurs informează membrii comisiei de concurs de faptul că pe parcursul perioadei de depunere a contestaţiilor nu s-au înregistrat contestaţii din partea candidatei participante şi se poate trece la întocmirea raportului final.

   Pe baza rezultatelor probei scrise, situaţia celor 1 (unul) candidaţi, se prezintă astfel:

Nr. crt.

Candidat

Post solicitat

Punctajul obținut

Rezultatul

1

Ene Ani-Lăcrămioara

Secretar S III

 

69,67

 

 

ADMIS